Zadanie záverečnej práce – Bc. Monika Veselá – FEM B-OBP den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra jazykov
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Monika Veselá
Študijný program:obchodné podnikanie
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-5632-68220
Vedúci práce:
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Konzultant:
prof. ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
 
 
Názov práce:
Vplyv reklamy na správanie detského zákazníka.
 
 
Anotácia:
Reklama je jedným z nástrojov marketingovej komunikácie, ktorý významne ovplyvňuje správanie detského zákazníka. Cieľom bakalárskej práce je posúdiť vplyv reklamy na správanie detského zákazníka v troch vekových kategóriách – deti do 3 r. veku, 3 – 6 r., 7 – 15. Teoretické poznatky týkajúce sa nástrojov marketingovej komunikácie, marketingových médií a správania detských zákazníkov v rôznych vekových kategóriách, ako aj výsledky realizovaných výskumov v predmetnej oblasti budú spracované v teoretickej časti bakalárskej práce. V praktickej časti bakalárskej práce budú spracované primárne a sekundárne informácie. Zdrojom primárnych informácií budúvýsledky realizovaných marketingových prieskumov. Vo vekových kategóriách deti do 3 r. veku a 3 – 6 r. budú informácie získavané prostredníctvom rodičov. Získané informácie budú spracované, vyhodnotené a na ich základe formulované odporúčania.
  
Dátum zadania:21. 10. 2019
  
Dátum odovzdania:
30. 04. 2020 
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Vedúci katedry