Final thesis assignment form – Nikoleta Gálová – FEM B-MAP den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra financií
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Nikoleta Gálová
Študijný program:manažment podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5626-68403
Vedúci práce:doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
  
Názov práce:Porovnanie možností využívania a funkcionality mobilných aplikácií komerčných bánk v SR.
  
Anotácia:Bakalárska práca analyzuje možnosti využívania mobilných aplikácií komerčných bánk v SR.
  
Dátum zadania:19. 11. 2019
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2020 doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Vedúci katedry