Zadání závěrečné práce – Marek Mäsiar – FZKI B-KBc den [sem 5, roč 3]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného inžinierstva
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Marek Mäsiar
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5701-68504
Vedúci práce:Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
  
Názov práce:Hodnotenie kvality povrchových vôd určeného regiónu (okresu)
  
Anotácia:Voda ako jeden zo základných zdrojov biosféry plní pre ľudskú spoločnosť veľa funkcií a je nevyhnutnou podmienkou pre jej ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj. Možnosti využitia vody na rôzne účely však veľmi ovplyvňuje kvalita (akosť) vody.
Cieľom záverečnej bakalárskej práce je podľa zistených informácií a v súlade s aktuálnymi legislatívnymi nástrojmi vypracovať hodnotenie kvality vybraných zdrojov povrchových vôd daného územia.
  
Rozsah práce:cca 50 strán
  
Literatúra:
  1. ANTAL, J. -- HALÁSZOVÁ, K. -- HALAJ, P. -- JURÍK, Ľ. -- IGAZ, D. -- MUCHOVÁ, Z. -- ŠINKA, K. -- HORÁK, J. -- ČIMO, J. -- BÁREK, V. -- NOVOTNÁ, B., 2014. Hydrológia poľnohospodárskej krajiny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 371 s. ISBN 978-80-552-1257-9.
  2. BARANČÍKOVÁ, G. – FAZEKAŠOVÁ, D. – MANKO, P. – TORMA, S., 2009. Chémia životného prostredia. Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2009, 255 s. ISBN 978-80-555-0082-9. Dostupné na internete: http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Fazekasova1/pdf_doc/2.pdf
  3. FEHÉR, A., 2006. Prírodné zdroje, ich využitie a ochrana. Nitra: Vydavateľstvo SPU, 2006. 126 s. ISBN 80-8069-692-6
  4. KALÚZ, K.- REHÁK, Š.- HLAVČOVÁ, K. – SZOLGAY, J., 2010. Vodné hospodárstvo krajiny. Vydavateľstvo SPU Nitra, 2010. 294 s. ISBN 9788055205137
  5. LANGHAMMER, J., 2009. Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova: Praha 2009, 225 s. Dostupné na internete: http Fyzikálne a fyzikálno-chemické vlastnosti vody://www.natur.cuni.cz/~langhamr/
  6. STREĎANSKÝ, J.-- STREĎANSKÁ, A., 2017. Hodnotenie kvality životného prostredia. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 172 s. ISBN 978-80-552-1748-2.
  7. VÚVH, 2009. Stav vôd a vodohospodárske problémy v povodiach Slovenska. Realizované v rámci projektu OP ŽP. Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica - Ministerstvo životného prostredia, Bratislava, 2009. 24 s.
  
Dátum zadania:14. 01. 2019
  
Dátum odovzdania:12. 05. 2020 Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Vedúci katedry