Final thesis assignment form – Ing. Silvia Panáková – FBFS I-FSC den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra mikrobiológie
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Silvia Panáková
Študijný program:bezpečnosť a kontrola potravín
Študijný odbor: potravinárstvo
Evidenčné číslo:FBP-17321-56827
Vedúci práce:Ing. Zuzana Mašková, PhD.
  
Názov práce:Výskyt a zastúpenie mikroskopických húb v procese výroby a skladovania peľových konzerv
  
Anotácia:Riešiteľ diplomovej práce sa bude zaoberať testovaním výroby a skladovania peľových konzerv, so zameraním na mykologické analýzy od vstupných surovín (peľu a medu) až po hotový produkt a mykologické analýzy v priebehu rôznych spôsobov skladovania konzerv. Získané výsledky budú využiteľné pri sumarizácii odporúčaní pre výrobu a skladovanie peľových konzerv.
  
Dátum zadania:24. 07. 2018
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2019 prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
Vedúci katedry