Zadanie záverečnej práce – Ing. Michaela Petrovičová – FBP I-ATI den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Michaela Petrovičová
Študijný program:
agrobiotechnológie
Študijný odbor: biotechnológie
Evidenčné číslo:
FBP-102397-57218
Vedúci práce:Ing. Eva Tvrdá, PhD.
 
 
Názov práce:
Využitie kurkumínu pri prevencii indukovanej bakteriospermie kohútich ejakulátov
 
 
Anotácia:
Kritickým bodom spracovania a uchovávania spermií je možná mikrobiálna kontaminácia ejakulátu. Odber živočíšnych ejakulátov nie je sterilným procesom, preto by analýza mikrobiálnej aktivity vzorky mala byť štandardizovaná ako súčasť vstupného laboratórneho vyšetrenia vzorky. Mikrobiálna kontaminácia ejakulátu je asociovaná s adhéziou a aglutináciou spermií, poškodením akrozómových štruktúr, zníženou pohyblivosťou a prežívateľnosťou spermií. V prípade nedostatočného mikrobiologického vyšetrenia, použitie kontaminovanej vzorky môže viesť k vývinu početných infekčných ochorení samíc použitých v reprodukčnom programe. Pridávanie antibiotík je populárnou možnosťou pri spracovaní spermií, avšak je potrebné uvedomiť si negatíva tejto praktiky, predovšetkým zvyšujúcu sa rezistenciu bežne prítomných bakteriálnych druhov, vysoké náklady a možné toxické efekty antibiotika na funkčné prejavy samčej reprodukčnej bunky.
Diplomová práca bude zameraná na hĺbkovú analýzu mikrobiálnych profilov kohútich ejakulátov s cieľom detailnej identifikácie špecifických mikroorganizmov prítomných v reprodukčných sekrétoch kohútov. Súčasne sa bude venovať štúdiu možných antimikrobiálnych efektov zvolených prírodných biomolekúl na kohútie reprodukčné bunky počas in vitro indukovanej bakteriospermie.
 
 
Rozsah práce:
60 strán
 
 
Dátum zadania:
04. 05. 2018
 
 
Dátum odovzdania:
12. 04. 2019 
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Vedúci katedry