Zadání závěrečné práce – Ing. Róbert Pucher – TF I-RSI den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Róbert Pucher
Študijný program:riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor:
5.2.50. výrobná technika
Evidenčné číslo:
TF-102467-58333
Vedúci práce:
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
  
Názov práce:
Automatizované spracovanie skenovaných údajov s využitím optického rozoznávania znakov
 
 
Anotácia:
Automatizované spracovanie skenovaných údajov s využitím optického rozoznávania znakov
 
 
Rozsah práce:50 strán a 10 obrázkov
 
 
Dátum zadania:07. 06. 2018
 
 
Dátum odovzdania:
30. 04. 2019 
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry