Final thesis assignment form – Ing. Róbert Pucher – TF I-RSI den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Róbert Pucher
Študijný program:riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-102467-58333
Vedúci práce:
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
  
Názov práce:Automatizované spracovanie skenovaných údajov s využitím optického rozoznávania znakov
 
 
Anotácia:
Automatizované spracovanie skenovaných údajov s využitím optického rozoznávania znakov
 
 
Rozsah práce:
50 strán a 10 obrázkov
 
 
Dátum zadania:
07. 06. 2018
 
 
Dátum odovzdania:30. 04. 2019 
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry