Final thesis assignment form – Ing. Róbert Pucher – TF I-RSI den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Róbert Pucher
Študijný program:riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-102467-58333
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
  
Názov práce:Automatizované spracovanie skenovaných údajov s využitím optického rozoznávania znakov
  
Anotácia:Automatizované spracovanie skenovaných údajov s využitím optického rozoznávania znakov
  
Rozsah práce:50 strán a 10 obrázkov
  
Dátum zadania:07. 06. 2018
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2019 doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry