Final thesis assignment form – Bc. Kristína Rojková – FBFS B-ABB den [term 2, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Kristína Rojková
Študijný program:aplikovaná biológia
Študijný odbor:4.2.1. biológia
Evidenčné číslo:FBP-5607-60977
Vedúci práce:Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Konzultant:Ing. Michal Ďuračka
  
Názov práce:Vplyv prirodzenej bakteriocenózy na oxidatívnu rovnováhu kančích ejakulátov
  
Anotácia:Biotechnologické postupy zohrávajú celosvetovú úlohu v procese asistovanej reprodukcie živočíchov. Popri jednoznačným výhodám vyplývajúcich z využitia živočíšnych reprodukčných biotechnológií existuje aj hrozba prenosu pôvodcov ochorení prostredníctvom ejakulátu na vnímavé samice. Preto je potrebné identifikovať špecifické aj nešpecifické patogény, ktoré by mohli ejakuláty kontaminovať. Cieľom bakalárskej práce bude identifikovať špecifické mikrobiálne kolónie prítomné v ejakulátoch plemenných kancov a odhaliť ich vplyv kvalitatívne vlastnosti a oxidatívny profil kančích reprodukčných tekutín (pohyblivosť spermií, produkcia voľných radikálov, antioxidačná kapacita, oxidatívne poškodenie proteínov a lipidov).
  
Rozsah práce:40 strán
  
Dátum zadania:06. 03. 2018
  
Dátum odovzdania:16. 04. 2018 prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Vedúci katedry