Zadanie záverečnej práce – Ing. Veronika Korabská – FZKI I-KII den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Veronika Korabská
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-57788
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
  
Názov práce:Vplyv aplikácie biouhlia na hydraulickú vodivosť pôdy
  
Anotácia:V diplomovej práci študent podrobnejšie rozanalyzuje vplyv aplikácie biouhlia na hydraulickú vodivosť pôdy. Hydraulická vodivosť pôdy patrí spoločne s retenčnou krivkou pôdy k najdôležitejším hydrofyzikálnym charakteristikám pôdy. Tieto charakteristiky patria k rozhodujúcim pôdnym parametrom vplývajúcim na zásobovanie rastlinného krytu vodou. Biouhlie, ako vysoko pórovitá látka, môže mať priamy, ale aj nepriamy vplyv na proces distribúcie a následnej redistribúcie zrážkovej vody v rámci pôdneho profilu.
  
Dátum zadania:12. 12. 2017
  
Dátum odovzdania:15. 05. 2019 Ing. Ján Čimo, PhD.
Vedúci katedry