Final thesis assignment form – Ing. Alexandra Fúdorová – FEM I-MAP den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra financií
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Alexandra Fúdorová
Študijný program:manažment podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5628-56617
Vedúci práce:doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
  
Názov práce:Manažment úverového financovania a nové trendy v úverových obchodov komerčných bánk
  
Anotácia:Cieľom diplomovej práce je analýza súčasných a alternatívnych možností poskytovania úverových a iných finančno - úverových obchodov komerčných bánk .
  
Dátum zadania:09. 04. 2019
  
Dátum odovzdania:17. 04. 2019 doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Vedúci katedry