Zadanie záverečnej práce – Ing. Anna Laššáková – FZKI I-KII den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Anna Laššáková
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-58846
Vedúci práce:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
 
 
Názov práce:
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Sihelné
 
 
Anotácia:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť novú poľnú cestu príslušnej kategórie s jej smerovým a výškovým vedením, priečnym usporiadaním telesa cesty a následným návrhom cestných objektov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav.
 
 
Rozsah práce:
60
 
 
Literatúra:
  1. ČSN 73 6109. Projektování polních cest (2013).
  2. MUCHOVÁ, Z. -- ANTAL, J. Pozemkové úpravy. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 336 s. ISBN 978-80-552-1130-5.
 
 
Dátum zadania:
06. 11. 2018
 
 
Dátum odovzdania:12. 04. 2019 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry