Zadanie záverečnej práce – Ing. Anna Laššáková – FZKI I-KII den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Anna Laššáková
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-58846
Vedúci práce:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
  
Názov práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Sihelné
  
Anotácia:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť novú poľnú cestu príslušnej kategórie s jej smerovým a výškovým vedením, priečnym usporiadaním telesa cesty a následným návrhom cestných objektov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav.
  
Rozsah práce:60
  
Literatúra:
  1. ČSN 73 6109. Projektování polních cest (2013).
  2. MUCHOVÁ, Z. -- ANTAL, J. Pozemkové úpravy. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 336 s. ISBN 978-80-552-1130-5.
  
Dátum zadania:06. 11. 2018
  
Dátum odovzdania:12. 04. 2019 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry