Final thesis assignment form – Ing. Filip Čuboň – FZKI I-KII den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Filip Čuboň
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100916-57770
Vedúci práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
  
Názov práce:
Rekultivácia skládky Semeteš
 
 
Anotácia:
Práca sa zaoberá rekultiváciou skládky odpadov Semeteš. Na základe použitej literatúry a informáciach o jestvujúcej skládke, je cieľom práce navrhnúť technickú a biologickú rekultiváciu a vypracovanie rozpočtu.
 
 
Dátum zadania:07. 12. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
30. 04. 2019 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry