Zadanie záverečnej práce – Ing. Filip Kajan – FEM I-EKP den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra jazykov
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Filip Kajan
Študijný program:
ekonomika podniku
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-5622-57176
Vedúci práce:PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Konzultant:
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
 
 
Názov práce:
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
 
 
Anotácia:
Využitie talentov v organizácii predstavuje zásadnú podmienku dosahovania požadovanej výkonnosti podniku. Talent manažment predstavuje inovatívny spôsob účinného využitia talentovaných pracovníkov. Ponúka jednoduchý a prehľadný spôsob, akým môže manažér ľudských zdrojov identifikovať a rozvíjať potenciál talentov, dôležitých pre napredovanie firmy. V rámci procesu riadenia talentov je potrebné identifikovať talentovaných pracovníkov s vysokým potenciálom, zvýšiť počet pripravených nástupcov na kľúčové pozície, podporiť zodpovednosť za rast talentov a samozrejme talentovaných jedincov aj odmeniť.
 
 
Dátum zadania:
16. 10. 2018
 
 
Dátum odovzdania:
10. 04. 2019 
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Vedúci katedry