Zadanie záverečnej práce – Ing. Jozef Nosian, PhD. – TF D-DSD14 den [roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra dopravy a manipulácie
 
Akademický rok: 2020/2021
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Jozef Nosian
Študijný program:dopravné stroje a zariadenia
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-17370-53960
Vedúci práce:
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
 
 
Názov práce:
Návrh meracích reťazcov skúšobného hydraulického zariadenia pre mobilné energetické prostriedky
 
 
Anotácia:
Predložená dizertačná práca sa zaoberá návrhom meracích reťazcov, pre zaťažovanie hydrogenerátorov. Pri návrhu sa bude vychádzať z prevádzkových charakteristík činnosti hydraulických obvodov poľnohospodárskych traktorov. Tieto simulácie budú prebiehať pomocou elektro-hydraulického proporcionálneho ventilu. Ďalšou skúškou bude zaťažovanie hydrogenerátora skokovým momentom, pomocou elektronicky riadeného rozvádzača. Nasledujúca skúška je zaťažovanie hydrogenerátora sínusovými priebehmi pomocou elektronicky riadeného proporcionálneho škrtiaceho ventilu. Pre overenie prietokových charakteristík hydrogenerátora bude navrhnutý merací reťazec, ktorý bude mať na výber medzi zaťažením zariadenia elektronickým riadením proporcionálnym škrtiacim ventilom alebo mechanicky riadením škrtiacim ventilom.
  
Dátum zadania:
08. 09. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
08. 09. 2020