Final thesis assignment form – Ing. Martina Kmečová – FZKI B-KBC den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Martina Kmečová
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-5701-44703
Vedúci práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
 
 
Názov práce:Rekultivácie skládok odpadov a posúdenie ich vplyvu na životné prostredie
 
 
Anotácia:
Popis rekultivácií skládok, ich vplyvu na životné prostredie a výber lokality, v ktorej sa skládka bude posudzovať.
 
 
Rozsah práce:
50
 
 
Literatúra:
  1. práca s časopismi Odpady
  2. práca s internetom
  3. Zbierka zákonov č. 223/2001 o odpadoch
 
 
Dátum zadania:12. 12. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
02. 05. 2013 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry