Zadanie záverečnej práce – Ing. Dana Švedová – FBP I-ABI den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Dana Švedová
Študijný program:aplikovaná biológia
Študijný odbor: biológia
Evidenčné číslo:FBP-5609-57267
Vedúci práce:prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
  
Názov práce:Vplyv Calendula officinalis na ovariálne funkcie in vitro
  
Anotácia:Nechtík lekársky (Calendula officinalis) zaraďujeme do čeľade astrovitých (Asteraceae). Tejto rastline sa pripisujú protizápalové, detoxikačné a antiseptické vlastnosti. Cieľom diplomovej práce je skúmať účinky Calendula officinalis na humánne ovariálne funkcie so zameraním sa na procesy steroidogenézy, proliferácie a apoptózy použitím bunkovej línie vaječníkov HGL5 in vitro. Zároveň práca prinesie rad cenných informácií o regulácii ovariálnych funkcií, ktoré sú modulované prírodnými biologicky aktívnymi látkami.
  
Rozsah práce:63
  
Dátum zadania:14. 03. 2018
  
Dátum odovzdania:12. 04. 2019 prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Vedúci katedry