Final thesis assignment form – Bc. Ivana Furdeková – FESRD B-RRP den [term 3, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ivana Furdeková
Študijný program:regionálny rozvoj a politiky EÚ
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-102388-64743
Vedúci práce:Ing. Maroš Valach, PhD.
  
Názov práce:Implementácia a financovanie rozvojových projektov v meste Trstená
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:15. 05. 2019 Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry