Final thesis assignment form – Ing. Lenka Klučiarová – FESRD B-RR den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Lenka Klučiarová
Študijný program:
regionálny rozvoj
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-5737-43548
Vedúci práce:Ing. Maroš Valach
  
Názov práce:Rozvojový potenciál vo vybraných obciach v povodí rieky Žitava
 
 
Anotácia:
Cieľom práce je analyzovať endogénny rozvojový potenciál obcí, konkrétne prírodné zdroje, obyvateľstvo, ekonomické činnosti, infraštruktúru a samosprávu, a zhodnotiť jeho význam pre socio-ekonomický rozvoj obce. Práca poskytuje kvalifikáciu a kvantifikáciu rozvojového potenciálu vybraných obcí a navrhuje možnosti aktivizácie existujúcich využívaných a nevyužitých zdrojov.
  
Rozsah práce:
40
  
Dátum zadania:
09. 12. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
24. 05. 2013 
Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry