Zadání závěrečné práce – Ing. Lenka Klučiarová – FEŠRR B-RR den [sem 6, roč 3]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Lenka Klučiarová
Študijný program:
regionálny rozvoj
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEŠRR-5737-43548
Vedúci práce:
Ing. Maroš Valach
 
 
Názov práce:
Rozvojový potenciál vo vybraných obciach v povodí rieky Žitava
 
 
Anotácia:
Cieľom práce je analyzovať endogénny rozvojový potenciál obcí, konkrétne prírodné zdroje, obyvateľstvo, ekonomické činnosti, infraštruktúru a samosprávu, a zhodnotiť jeho význam pre socio-ekonomický rozvoj obce. Práca poskytuje kvalifikáciu a kvantifikáciu rozvojového potenciálu vybraných obcí a navrhuje možnosti aktivizácie existujúcich využívaných a nevyužitých zdrojov.
 
 
Rozsah práce:
40
 
 
Dátum zadania:
09. 12. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
24. 05. 2013 
Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry