Final thesis assignment form – Bc. Eva Takáčová – FESRD B-RRP den [term 2, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Eva Takáčová
Študijný program:regionálny rozvoj a politiky EÚ
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-102388-71235
Vedúci práce:Ing. Maroš Valach, PhD.
  
Názov práce:eGovernment a informačné systémy v miestnej samospráve
  
Anotácia:Cieľom bakalárskej práce je analyzovať a zhodnotiť úroveň eGovernment-u v podmienkach miestnej samosprávy, ako aj informačných systémov, ktoré využívajú obce. Informácie a podklady bude študent čerpať nielen zo sekundárnych zdrojov (interné dokumenty obcí), ale aj z primárnych zdrojov (prostredníctvom riadeného rozhovoru s predstaviteľmi výkonného manažmentu obcí). Cieľom práce je taktiež identifikovať kľúčové problémy a nedostatky v tejto oblasti a navrhnúť opatrenia na ich zlepšenie.
  
Dátum zadania:08. 01. 2019
  
Dátum odovzdania:17. 05. 2019 Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry