Final thesis assignment form – Mgr. Adriána Maťová – FZKI D-HOD den [year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra zeleninárstva
 
Akademický rok: 2021/2022
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Mgr. Adriána Maťová
Študijný program:záhradníctvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-17382-71642
Vedúci práce:prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
  
Názov práce:Vplyv skladovania a technologického spracovania na obsah chemoprotektívnych látok v tekvici mošusovej (Cucurbita moschata Duch. ex Poir.)
  
Dátum zadania:05. 09. 2018
  
Dátum odovzdania:05. 09. 2021