Final thesis assignment form – Ing. Lucia Toková – FZKI D-LE den [year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2021/2022
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Lucia Toková
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100918-52578
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
  
Názov práce:Vplyv diferencovaných dávok biouhlia na vodný režim poľnohospodársky využívanej pôdy
  
Dátum zadania:05. 09. 2018
  
Dátum odovzdania:05. 09. 2021