Final thesis assignment form – Ing. Michaela Žovinová – FEM I-EKP den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra hospodárskej politiky
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Michaela Žovinová
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-5622-61510
Vedúci práce:doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
 
 
Názov práce:Zahraničný agrárny obchod SR
 
 
Anotácia:
Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie efektívnosti zahraničného agrárneho obchodu Slovenskej republiky. Diplomová práca zahŕňa zhodnotenie základných charakteristík agroobchodu a ich vývoj v čase. Na základe vybraných ukazovateľov sa zhodnotí efektívnosť vybraných agropotravinárskych komodít za obdobie 10 rokov.
 
 
Rozsah práce:
60
 
 
Dátum zadania:14. 01. 2019
 
 
Dátum odovzdania:
24. 04. 2020 prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Vedúci katedry