Zadání závěrečné práce – Ing. Anna Slobodníková – FZKI I-ARI den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Anna Slobodníková
Študijný program:
záhradná a krajinná architektúra
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5712-60888
Vedúci práce:
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
 
 
Názov práce:Revitalizácia verejného priestranstva vidieckeho sídla - Obec Slovenská Ľupča
 
 
Anotácia:
Prehodnotením doterajších foriem využívania vidieckeho dvora v spojitosti na bývanie a úžitkovú časť záhrady preukázať vhodnosť zmien na zvýšenie kvality ich využívania. Zapojenie súčasných štandardov riešenia predmetných vzťahov s preukázaním vhodnosti vo vidieckom prostredí.
 
 
Rozsah práce:
Diplomová práca
 
 
Literatúra:
  1. Meyer,R., Rodinná výstavba: Vonkajšie úpravy. Ikar, Bratislava,2001
  2. Neufert,P – Neff,L: Dobrý projekt – správna stavba – dom,byt,záhrada, Jaga group Bratislava, 2004
  3. Štepánková, R: Základy architektúry a staviteľstva. SPU – Nitra, 2005, 146 s. ISBN 80-8069-480-X
  4. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon)
 
 
Dátum zadania:
05. 12. 2018
 
 
Dátum odovzdania:
24. 04. 2020 
Ing. Denisa Halajová, PhD.
Vedúci katedry