Final thesis assignment form – Ing. Matej Baláž – FZKI I-KII den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Matej Baláž
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100916-60902
Vedúci práce:
Ing. Karol Šinka, PhD.
  
Názov práce:
Analýza krajinnej štruktúry pre potreby pozemkových úprav
 
 
Anotácia:Pre správny návrh všeobecných zásad funčkného usporiadania územia (VZFU), pod ktorým rozumieme vymedzenie kostry spoločných a verejných zariadení a opatrení, ktoré následne určujú výsledné pôdne celky zadefinované pre organizáciu nových pozemkov je nevyhnutné vykonať okrem iných aj prieskumy, rozbory a analýzu súčasného stavu obvodu projektu pozemkových úprav. Cieľom práce je preto zabezpečiť podrobnú analýzu predovšetkým prvotnej a druhotnej krajinnej štruktúry s využitím nástrojov geografických informačných systémov (GIS), a tak zabezpečiť pre potreby VZFU podklady a odporúčania z pohľadu ekologickej stability územia, reliéfnych, pôdnych a hydrologických pomerov, ako i v nadväznosti na súčasnú a historickú krajinnú štruktúru.
 
 
Dátum zadania:
23. 01. 2019
 
 
Dátum odovzdania:
29. 05. 2020 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry