Final thesis assignment form – Bc. Matej Baláž – FZKI I-KII den [term 3, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Matej Baláž
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-60902
Vedúci práce:Ing. Karol Šinka, PhD.
  
Názov práce:Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS a DesQ-MaxQ
  
Anotácia:Práca sa zameriava na výpočet objemu povrchového odtoku a maximálneho (kulminačného) prietoku v ohrozených, hydrologicky alebo ekologicky málo stabilných mikropovodiach vybraného katastrálneho územia - vychádzajúc z podrobného rozboru ich prírodných podmienok. Po zhodnotení a vzájomnom porovnaní dosiahnutých hydrologických výpočtov zrealizovaných v prostredí geografických informačných systémov, a v hydrologickom modely DesQ-MaxQ sa vytvoria výstupy textového i mapového charakteru nevyhnutné pre správny návrh protieróznych a protipovodňových opatrení v krajine.
  
Dátum zadania:23. 01. 2019
  
Dátum odovzdania:17. 04. 2020 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry