Final thesis assignment form – Bc. Zdenko Kopunec – FZKI I-KII den [term 3, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Zdenko Kopunec
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-58848
Vedúci práce:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
  
Názov práce:Návrh dopravných pomerov v k. ú. Kočovce na účely pozemkových úprav
  
Anotácia:Účelom návrhu dopravných pomerov v katastrálnom území je dobudovanie a skvalitnenie poľnohospodárskej a lesnej dopravnej siete, ktoré tvoria dopravné zariadenia všetkého druhu slúžiace na sprístupnenie a prepojenie poľnohospodárskych a lesných komplexov so sieťou pozemných komunikácii, vedúce k účelnému využitiu územia. Rekonštrukciou existujúcich a návrhom nových komunikačných zariadení a opatrení vzniká nová cestná sieť, ktorá by mala rešpektovať závery vyplývajúce z návrhu nového funkčného usporiadania územia.
  
Rozsah práce:60
  
Literatúra:
  1. ČSN 73 6109. Projektování polních cest (2013).
  2. MUCHOVÁ, Z. -- VANEK, J. -- HALAJ, P. -- HRNČIAROVÁ, T. -- KONC, Ľ. -- RAŠKOVIČ, V. -- STREĎANSKÁ, A. -- ŠIMONIDES, I. -- VAŠEK, A. Metodické štandardy projektovania pozemkových úprav. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 397 s. ISBN 978-8-552-0267-9.
  
Dátum zadania:23. 01. 2019
  
Dátum odovzdania:17. 04. 2020 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry