Final thesis assignment form – Ing. Mária Siráňová – FZKI I-KII den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Mária Siráňová
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100916-62256
Vedúci práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
 
 
Názov práce:
Prejavy spektrálnych charakteristík rastlín pomocou metód diaľkového prieskumu Zeme
  
Anotácia:
Skúmanie prejavov rastlín vo vybraných spektrálnych pásmach na základe obsahu vody v rastlinách. Reakcie rastlín na úbytok vody v súvislosti s obsahom vody a hnojiva v pôde.
 
 
Rozsah práce:
65
 
 
Dátum zadania:
20. 11. 2018
  
Dátum odovzdania:
17. 04. 2020 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry