Final thesis assignment form – Bc. Dominika Kuželová – FEM I-AOM den [term 3, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra financií
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Dominika Kuželová
Študijný program:agrárny obchod a marketing
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-17329-60714
Vedúci práce:doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
  
Názov práce:Bankový marketing a marketingový mix vo vybranej komerčnej banke.
  
Anotácia:Cieľom diplomovej práce je analýza bankového marketingu a jeho špecifických stránok a budúcich trendov na príklade vybranej komerčnej banky v SR.
  
Dátum zadania:19. 11. 2019
  
Dátum odovzdania:14. 04. 2020 doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Vedúci katedry