Final thesis assignment form – Ing. Zoltán Bako – FZKI I-KII comb [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Zoltán Bako
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-60992
Vedúci práce:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
 
 
Názov práce:
Návrh dopravných pomerov v k. ú. Váhovce na účely pozemkových úprav
  
Anotácia:
Účelom návrhu dopravných pomerov v katastrálnom území je dobudovanie a skvalitnenie poľnohospodárskej a lesnej dopravnej siete, ktoré tvoria dopravné zariadenia všetkého druhu slúžiace na sprístupnenie a prepojenie poľnohospodárskych a lesných komplexov so sieťou pozemných komunikácii, vedúce k účelnému využitiu územia. Rekonštrukciou existujúcich a návrhom nových komunikačných zariadení a opatrení vzniká nová cestná sieť, ktorá by mala rešpektovať závery vyplývajúce z návrhu nového funkčného usporiadania územia.
 
 
Rozsah práce:
60
 
 
Literatúra:
  1. ČSN 73 6109. Projektování polních cest (2013).
  2. MUCHOVÁ, Z. -- VANEK, J. -- HALAJ, P. -- HRNČIAROVÁ, T. -- KONC, Ľ. -- RAŠKOVIČ, V. -- STREĎANSKÁ, A. -- ŠIMONIDES, I. -- VAŠEK, A. Metodické štandardy projektovania pozemkových úprav. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 397 s. ISBN 978-8-552-0267-9.
 
 
Dátum zadania:
23. 01. 2019
 
 
Dátum odovzdania:
17. 04. 2020 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry