Final thesis assignment form – Ing. Henrieta Dobošová – FEM B-EKP den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Henrieta Dobošová
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-5620-42491
Vedúci práce:
Ing. Roman Serenčéš, PhD.
 
 
Názov práce:
Priame platby v SR
 
 
Anotácia:
Téma je zameraná na analýzu priamych platieb v ich štruktúre a čase v SR. Hlavne ich rozdelenie v rámci veľkostných skupín fariem a krajov v rámci SR. Téma je určená pre denných študentov.
  
Rozsah práce:
30
 
 
Dátum zadania:
31. 10. 2012
  
Dátum odovzdania:
17. 05. 2013 
doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry