Zadanie záverečnej práce – Bc. Dávid Kačmár – TF I-ADI den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra dopravy a manipulácie
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Dávid Kačmár
Študijný program:
automobilové dopravné systémy
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-183390-62229
Vedúci práce:
Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
 
 
Názov práce:Porovnanie parametrov ručne vedených obkročných vysokozdvižných vozíkov
 
 
Anotácia:
Posúdiť vplyv technických parametrov obkročných vysokozdvižných vozíkov na teoretický, technický a skutočný manipulačný výkon.
  
Rozsah práce:
50
  
Literatúra:
  1. HUJO, Ľ. Dopravná manipulačná technika 3. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 163 s. ISBN 978-80-552-1464-1.
  2. ĎUĎÁK, J. Nakladače v praxi. In Roľnícke noviny. 83, 17 (2012), s. 11.
  3. ĎUĎÁK, J. Teleskopické nakladače-manipulátory. In Roľnícke noviny. 86, 17 (2015), s. 9--10.
  4. ĎUĎÁK, J. Význam riešenia dopravy. In Roľnícke noviny. 83, 10 (2012), s. 14.
  5. ĎUĎÁK, J. Aktuálna ponuka nakladacej techniky. In Komunální technika. 8, 8 (2014), s. 56--58. ISSN 1802-2391.
  6. ABRAHÁM, R. -- MAJDAN, R. -- HUJO, Ľ. Manipulačná technika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 102 s. ISBN 978-80-552-1756-7.
  7. ĎUĎÁK, J. Nakladače s teleskopickým výložníkom (manipulátory) na našom trhu. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 5, 3 (2003), s. 14--17. ISSN 1335-6178.
 
 
Dátum zadania:
08. 07. 2019
 
 
Dátum odovzdania:
17. 04. 2020 
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Vedúci katedry