Final thesis assignment form – Ing. Martin Homola – TF I-RSI den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Homola
Študijný program:
riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-102467-61981
Vedúci práce:
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
 
 
Názov práce:
Programové vybavenie zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov pomocou lankových snímačov
 
 
Anotácia:
Programové vybavenie zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov pomocou lankových snímačov
 
 
Rozsah práce:
40 strán 10 obrázkov
  
Dátum zadania:
22. 07. 2019
 
 
Dátum odovzdania:30. 04. 2020 
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry