Final thesis assignment form – Bc. Soňa Tóthová – FESRD I-RRP ext [term 3, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Soňa Tóthová
Študijný program:regionálny rozvoj a politiky EÚ
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-102379-60677
Vedúci práce:Ing. Maroš Valach, PhD.
  
Názov práce:Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie
  
Anotácia:Cieľom diplomovej práce je analyzovať, komparovať a zhodnotiť spôsoby, akými dve vybrané mestá využívajú svoj majetok na podnikateľské účely s dôrazom na podnikanie prostredníctvom obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a efekty z takejto formy podnikania. Informácie a podklady bude študent čerpať aj zo sekundárnych zdrojov (interné dokumenty miest) a aj z primárnych zdrojov (napr. prostredníctvom riadeného rozhovoru s predstaviteľmi výkonného manažmentu miest, resp. podnikov s majetkovou účasťou miest). Budú identifikované kľúčové problémy a nedostatky a navrhnuté opatrenia na zlepšenie v oblasti využívania majetku na podnikanie.
  
Dátum zadania:08. 01. 2019
  
Dátum odovzdania:17. 04. 2020 Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry