Final thesis assignment form – Ing. Iveta Ragančoková – FZKI I-KII den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Iveta Ragančoková
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-31320
Vedúci práce:prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
  
Názov práce:Hodnotenie kvality abiotických zložiek životného prostredia v okrese Rimavská Sobota
  
Dátum zadania:03. 11. 2010
  
Dátum odovzdania:09. 05. 2011 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry