Zadanie záverečnej práce – Ing. Ana Hauliková – TF D-TPL14 den [roč 1]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
 
Akademický rok: 2022/2023
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Ana Hauliková
Študijný program:technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-17374-136
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Konzultant:doc.Ing. Jana Lendelová, PhD.
  
Názov práce:Vplyv vetracích systémov na mikroklimatické parametre objektov pre chov dojníc
  
Anotácia:Z dôvodu neustálych klimatických zmien a stále zvyšujúcich sa teplôt okolia, je nutné podniknúť adekvátne riešenia v oblasti týkajúcej sa tepelnej záťaži hospodárskych zvierat. Súčasný stav danej problematiky naznačuje že tepelný stres v značnej mieri ovplyvňuje produkciu živočíšnej výroby. Narastajú obavy nie len z pohľadu výrobných strát ale hlavne z dôvodu zhoršujúceho sa zdravotného stavu hospodárskych zvierat. V danej oblasti už existujú konkrétne odporúčania vďaka ktorým vieme týmto následkom tepelného stresu u hovädzieho dobytka predchádzať alebo aspoň ich účinky zmierniť. Ako prvotné riešenie sa uvádza ochladzovanie ustajňovacích priestorov pomocou rôznych vetracích systémov. Cieľom dizertačnej práce bude zhodnotiť vplyv vetracích systémov na mikroklimatické parametre objektov pre chov dojníc v období letných tepelných extrémov. Pre jeho splnenie bude potrebné najprv analyzovať mikroklimatické parametre v bežne používaných ustajňovacích priestoroch pre dané plemeno u hovädzieho dobytka. Následne sa uskutoční kontinuálne meranie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu a taktiež rýchlosť prúdenia vzduchu v maštali. Naším cieľom bude preskúmať, do akej miery mikroklimatické parametre vplývajú na produkciu mlieka a správanie sa u hovädzieho dobytka.
  
Dátum zadania:03. 09. 2019
  
Dátum odovzdania:03. 09. 2022