Zadanie záverečnej práce – Ing. Jozef Chovan – FEŠRR I-EM ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Jozef Chovan
Študijný program:environmentálne manažérstvo
Študijný odbor: ekologické a environmentálne vedy
Evidenčné číslo:FEŠRR-17389-41669
Vedúci práce:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
  
Názov práce:Využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu z hľadiska udržateľného rozvoja regiónu Nových Zámkov a návrh na zvýšenie zamestnanosti v regióne
  
Dátum zadania:04. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2011 Ing. Maroš Valach, PhD.
Vedúci katedry