Final thesis assignment form – Etela Gálová – FESRD B-RR ext [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Etela Gálová
Študijný program:regionálny rozvoj
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-5739-41272
Vedúci práce:Ing. Maroš Valach
  
Názov práce:Zamestnanosť ako determinant rozvoja okresu Bratislava
  
Anotácia:Cieľom práce je popísať vplyv zamestnanosti na rozvoj vybraného regiónu, zanalyzovať trh práce z hľadiska ponuky a dopytu a navrhnúť možnosti a opatrenia na zvýšenie miery zamestnanosti vo vybranom regióne.
  
Dátum zadania:19. 11. 2010
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2013 Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry