Zadání závěrečné práce – Ing. Beáta Ballová – FZKI B-ABc den [sem 6, roč 3]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Beáta Ballová
Študijný program:
záhradná a krajinná architektúra
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5711-41335
Vedúci práce:Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
  
Názov práce:Architektonické a krajinarske riešenie priestorov agroturistických zariadení vo vidieckom prostredí a ich dotvorenie.
  
Anotácia:
Analýza funkčnej štruktúry vybranej lokality agroturistického zariadenia, priestoru a jeho význam, funkčná náplň, faktory a činitele ovplyvňujúce stav a riešenie tohto priestoru, riešenie základných vzťahov, dotvorenie priestoru vhodnou formou zelene a prvkami drobnej architektúry.
 
 
Dátum zadania:26. 01. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
01. 05. 2012 
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Vedúci katedry