Final thesis assignment form – Ing. Emília Kacianová – FZKI B-KBC ext [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Emília Kacianová
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5702-41413
Vedúci práce:prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
  
Názov práce:Určenie ekologickej stability v katastrálnom území Ružomberka
  
Dátum zadania:10. 01. 2011
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2012 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry