Zadanie záverečnej práce – Ing. Emília Kacianová – FZKI B-KBC ext [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Emília Kacianová
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5702-41413
Vedúci práce:prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
  
Názov práce:Určenie ekologickej stability v katastrálnom území Ružomberka
 
 
Dátum zadania:10. 01. 2011
 
 
Dátum odovzdania:01. 05. 2012 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry