Zadání závěrečné práce – Ing. Jaroslav Kapusta, PhD. – FEM B-MAP den [sem 6, roč 3]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Jaroslav Kapusta
Študijný program:
manažment podniku
Študijný odbor:3.3.16. ekonomika a manažment podniku
Evidenčné číslo:
FEM-5626-42363
Vedúci práce:
Ing. Roman Serenčéš, PhD.
 
 
Názov práce:
Zahraničný agrárny obchod SR
 
 
Anotácia:
Téma je zameraná na základné charakteristiky agroobchodu (vývoz, dovoz, saldo) a ich vývoj v čase. Súčasťou zamerania je aj komoditná štruktúra agroobchodu. Téma je určená pre denných študentov.
 
 
Dátum zadania:
31. 10. 2012
 
 
Dátum odovzdania:
17. 05. 2013 doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry