Final thesis assignment form – Ing. Richard Pintér – FZKI B-KBC den [term 10, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Richard Pintér
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5701-41473
Vedúci práce:Ing. Karol Šinka, PhD.
  
Názov práce:Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS
  
Dátum zadania:13. 12. 2010
  
Dátum odovzdania:31. 08. 2014 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry