Final thesis assignment form – Ing. Simona Šaturová – FZKI I-KII den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Ing. Simona Šaturová
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100916-31829
Vedúci práce:
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
 
 
Názov práce:Návrh pedotransferových funkcií pre povodie rieky Hron
  
Dátum zadania:03. 11. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
09. 05. 2011 
doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
Vedúci katedry