Projekty

Finančné trhy a prístup k úverovým zdrojom v poľnohospodárskom sektore

Garant: doc. Ing. Artan Qineti, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Svetové trhy poľnohospodárskych komodít sú v ostatných rokoch s pohľadu cien premenlivé. Teoretická aj empirická literatúra nie je presvedčivá v otázkach vplyvu finančných trhov na volatilitu cien na trhoch s poľnohospodárskymi komoditami. V rámci projektu sa planuje rozvíjať teoretický model a vykonávať empirická analýza na zistenie, či nedávny nárast cien poľnohospodárskych cien a ich volatilia je ovplyvnená finančným trhom alebo inými dôvodmi. faktormi. Planuje sa kvantifikovanie krátkodobých a dlhodobých hodnôtt volatility poľnohospodárskych cien pre obdobie pred finančnou krízou a po finančnej kríze. Odhadujú sa elasticity vertikálnej a horizontálnej cenovej transmisie.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra ekonomiky (FEM)
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:
8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0