Projekty

Finančné trhy a prístup k úverovým zdrojom v poľnohospodárskom sektore

Garant: doc. Ing. Artan Qineti, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Svetové trhy poľnohospodárskych komodít sú v ostatných rokoch s pohľadu cien premenlivé. Teoretická aj empirická literatúra nie je presvedčivá v otázkach vplyvu finančných trhov na volatilitu cien na trhoch s poľnohospodárskymi komoditami. V rámci projektu sa planuje rozvíjať teoretický model a vykonávať empirická analýza na zistenie, či nedávny nárast cien poľnohospodárskych cien a ich volatilia je ovplyvnená finančným trhom alebo inými dôvodmi. faktormi. Planuje sa kvantifikovanie krátkodobých a dlhodobých hodnôtt volatility poľnohospodárskych cien pre obdobie pred finančnou krízou a po finančnej kríze. Odhadujú sa elasticity vertikálnej a horizontálnej cenovej transmisie.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra ekonomiky (FEM)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0