Projekty

Výskum vplyvu poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej techniky na životné prostredie a jeho eliminácia na základe aplikácie ekologických opatrení

Garant: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Technický a ekologický výskum zameraný na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia ako je pôda, voda a ovzdušie pred škodlivými vplyvmi ľudských činností z pohľadu prevádzky poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej techniky pri výkone ich pracovných operácií. Výskumný projekt zameraný na negatívne vplyvy prevádzky technických a mechanizačných prostriedkov, ktoré majú najväčší dopad na životné prostredie ako je kontaminácia pôdy a vody rôznymi typmi mazív, znečistenie ovzdušia emisiami zo spaľovania palív a degradácia vlastností poľnohospodárskej a lesnej pôdy jej utlačením a zmenou fyzikálnych vlastností pri prenose síl pojazdovým ústrojenstvom mobilnej techniky.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Identifikácia projektu:1/0337/15
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0