Projekty

Všeobecná a bioanorganická chémia -- tvorba vysokoškolskej učebnice a multimediálnych doplnkových učebných materiálov pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia

Garant: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom predkladaného projektu, ktorého náplňou je príprava modernej vysokoškolskej učebnice všeobecnej a bioanorganickej chémie, následné zabezpečenie učebných pomôcok v elektronickej a multimediálnej (CD disk) forme. Takto vypracovaná a vydaná bude učebná pomôcka zabezpečovať systematicky usporiadaný, súhrnný, vecný, jasný a zrozumiteľný materiál určený nie len pre študentov a poslucháčov vysokých škôl, ale aj pre širšiu odbornú či laickú komunitu. Takýto cieľ v kvalitatívnom rozvoji a následné začlenenie riešenej problematiky aj do vzdelávacieho procesu je opodstatnené, nielen z hľadiska rozvoja individuálnych, ale aj kolektívnych vedomostí a poznatkov, tvoriacich základ pre modernú a vedomostnú spoločnosť.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra chémie (FBP)
Identifikácia projektu:015SPU-4/2016
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:28. 04. 2016
Dátum ukončenia projektu:01. 09. 2018
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0