Projekty

Ateliérová tvorba - inovácia štruktúry, obsahu a nástrojov výučby

Garant: Ing. Denisa Halajová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na podporu inovácie ateliérových predmetov v študijnom odbore 6.1.17 krajinná a záhradná architektúra. Cieľom je zabezpečiť inováciu výučby skupiny ateliérových predmetov. V súvislosti so zavedením nových ateliérových predmetov, alebo ich obsahovými zmenami, je potrebná inovácia študijných materiálov a foriem výučby, ktoré zabezpečia vyššiu kvalitu pedagogického procesu. Obsahovou náplňou ateliérových predmetov je riešenie vybraných modelových území všetkých typov zelene v sídle či krajine. Metodické postupy hodnotenia riešených území prezentované formou odbornej publikácie Tvorba priestorov vyhradenej zelene, budú prínosom tak pre štúdium krajinnej a záhradnej architektúry, ako aj pre odbornú prax a samosprávy.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Identifikácia projektu:008SPU-4/2016
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:6