Projects

Utilization of VBA (Visual Basic for Applications) in economic modelling and its application in education proces

Supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:súčasnej dobe je dôležité, aby absolvent vysokej školy s ekonomickým zameraním vedel vyriešiť základné úlohy ekonomickej analýzy pomocou tabuľkového kalkulátora. Tabuľkový kalkulátor MS Excel a programovací jazyk VBA, ktorý je jeho súčasťou dokáže vďaka rôznym funkciám uľahčiť riešenie a pochopenie aj zložitých ekonomických modelov. Cieľom projektu je poskytnúť riešenie niektorých vybraných ekonomických modelov prostredníctvom jazyka VBA a pomôcť tak študentom lepšie pochopiť ich podstatu. Súčasťou projektu bude aj vytvorenie študijných materiálov v knižnej ale aj elektronickej podobe na portáli LMS Moodle, ktoré budú zároveň východiskovými materiálmi pre novovytvorený predmet Excel pre ekonómov ako aj pre už vyučovaný predmet Programovanie.
Kind of project:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Department:Department of Informatics (FEM)
Project identification:028SPU-4/2016
Project status:Rejected
Project start date :01. 01. 2016
Project close date:31. 12. 2018
Number of workers in the project:8
Number of official workers in the project:0