Projekty

Využitie veterného tunela pri testovaní laboratórnych podmienok intenzity veternej erózie vplyvom zmeny vegetačného pokryvu pôdy

Garant: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vytvorenie modelu kontroly a meranie intenzity veternej erózie pomocou veterného tunela. Pomocou simulácii s rôznym typom vegetačného krytu a druhov pôdy budeme sledovať intenzitu veternej erózie v laboratórnych podmienkach. Pomocou už skonštruovaných deflametrov nadväzujúc na VEGA 1/0050/12 budeme priamo v teréne merať intenzitu veternej erózie. Výsledkom bude spresnenie výpočtov intenzity veternej erózie na poľnohospodárskej pôde v súvislosti s prísnejšou limitnou hodnotou pre účely kontroly tohto degradačného javu v krajine.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:02. 01. 2016
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0